​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

​​​យោង​តាម​វិបសាយ​ Glassdoor បាន​បង្ហាញ​ថា ​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​​ម្នាក់ៗ​អាច​រក​ជា​មធ្យម​បាន​ ៣ ៣១២០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការងារ​មួយ​ឆ្នាំ​ ឬ​ប្រមាណ​ ២៧៦០​ដុល្លារ​មួយ​ខែ​។ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ចំនួន​អាច​រក​បាន​លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត។

 

-ក្រុមហ៊ុន​ SpaceX ៖ ៤៥៩៦​ដុល្លារ/ខែ

 

​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

 

-ក្រុមហ៊ុន Apple ៖ ៥៦១៨​ដុល្លារ/ខែ

 

​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

 

-ក្រុមហ៊ុន Intel ៖ ៦០៣៥​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Amazon ៖ ៦២១៧​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Microsoft ៖ ៦៧៥១​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Facebook ៖ ៧១០៩​ដុល្លារ/ខែ

 

​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

 

-ក្រុមហ៊ុន Google ៖ ៧១៨៥​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Adobe ៖ ៧២៧៧​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Uber ៖ ៧៣៧១​ដុល្លារ/ខែ

 

​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

 

-ក្រុមហ៊ុន Palantir ៖ ៧៦៤១​ដុល្លារ​/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Pinterest ៖ ៧៦៧៥​ដុល្លារ/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Vmware ៖ ៧៨១១​ដុល្លារ​/ខែ

 

-ក្រុមហ៊ុន Cloudera ៖ ៥០​ដុល្លារ/​ម៉ោង​ (៨៦៦៧​ដុល្លារ/ខែ)

 

-ក្រុមហ៊ុន Dropbox ៖ ៨៧៣៥​ដុល្លារ​/ខែ

 

​ត្រឹម​បុគ្គលិក​ហាត់​ការ​ក៏​អាច​រក​​មួយ​ខែបាន​​​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​ដែរ នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ

 

ចុច​អាន៖ ដាក់​ Galaxy S7 Edge ​ត្រាំ​​ក្នុង​កែវ​​ទឹក​១៦​ម៉ោង​ លទ្ធផល​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ BusinessInsider​​​​