​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

ក្រោយ​ពី​រូបភាព​កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​​របស់​​តួ​ស្រី​ក្នុង​រឿង​ X-Men នាង​ Jennifer Lawrence ​លេច​ធ្លាយ​លើ​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត​បាន​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន ​​ក៏​​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​កាត់​ត​ទៅ​បញ្ចូល​ក្នុង​​រូបភាព​ដទៃ​ទៀត​មើល​ហើយ​មិនអាច​ទប់​សំណើច​​បាន។

 

@ខាង​ក្រោម​ជា​រូបភាព​ដើម

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

@ខាង​ក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​រូបភាព​កាត់​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត

 

​​ឃើញ​ហើយ​អស់​សំណើច ​រូប​តួ​ស្រី​ក្នុង​​រឿង​ X-Men កំពុង​លេង​បាល់​បោះ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ទៅ​កាត់​ត
ចុច​អាន៖ Taylor Swift ឈឺ​ខ្លួន​មិន​ស្ទើរ​​ពេល​ថត​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យ​​ក្រុមហ៊ុន​ Apple

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ asiantown​​​​