ផ្លែ​ប្លុង​កុង​មានគុណ​ប្រយោជន៍​ច្រើនណាស់​សម្រាប់សុខភាព

dnt-news: ​ផ្លែ​ប្លុង​កុង​ជា​ផ្លែឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​សាច់​វា​ខ្លះ​មាន​រសជាតិ​ជូរ​និង​ខ្លះ​មាន​រសជាតិ​ផ្អែម​ហើយ​ចំណែក​គ្រាប់​វា​រសជាតិ​ចត់ ។ ផ្លែ​នេះ​មិន​ត្រឹម​តែមាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​នោះទេ​តែ​វា​ផ្តល់នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​សម្រាប់​សុខភាព ។