រុស្ស៊ី ស្នើឱ្យ​កម្ពុជា​លើកលែង​ទិដ្ឋាការ​ដល់​ភ្ញៀវទេសចរ​របស់ខ្លួន​

​ភ្នំពេញ​៖ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​កំណើន​ភ្ញៀវទេសចរ​របស់​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​មានការ​កើនឡើង​នៅលើ​ពិភពលោក ក៏ដូចជា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​រដ្ឋាភិបាល​រុស្ស៊ី​ព្រមទាំង​វិស័យ​ឯកជន​ដែល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​និង​វិស័យ​ទេសចរ​នៅ​កម្ពុជា​បានស្នើ​ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លើកលែង​ទិដ្ឋាការ (VISA) ដល់​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​រុស្ស៊ី​ដើម្ប