ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ចិន៖ តារាម៉ូដែលចិនសាច់សខ្ចីដូចត្រកួតឈ្លក់ទឹកខែវស្សា នាង Jia Jia  បានធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តរបស់ខ្លួន ឈ្លក់វង្វេងសារជាថ្មី ម្តងទៀត តាមរយៈឈុត ស្ទើរអាក្រាត របស់នាង ដោយបញ្ចេញ រោងចក្រទឹកដោះគោ ប៉ុនផ្លែដូង  ។

ដងខ្លួនបាន ត្រគាកហំ ដើមទ្រូងទ្រលុកទ្រលន់ ដូចផ្លែដូង ឃើញហើយ តើប្រិយមិត្តណា ដែលមិនចង់បាន Jia Jia  យកមកថ្នមថ្នាក់ ទៅ ! ។
ទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia

ច្រាលអារម្មណ៍ រកកន្លែងដោះទុក្ខ ដោយសារតែ Jia Jia