បញ្ញត្តិ​ទាំង​១០​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ល្អ

បញ្ញត្តិ​ទាំង​១០​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ល្អ
1.ត្រូវ​គិត​រឿង​វិជ្ជ​មាន​ជា​និច្ច
2.ត្រូវ​ស្រលាញ់​ស្មោះ​មួយ​នឹង​មួយ
3.បន្ត​ការ​រៀន​សូត្រ​ឱ្យ​បាន​វែង​ឆ្ងាយ​នូវ​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ
4.ត្រូវ​ចេះ​រៀន​សូត្រ​អំពី​កំហុស​ខ្លួន​ឯង
5.ត្រូវ​តែ​ទម្លាប់​នូវ​ក្នុង​ការហាត់​ប្រាណ​ជា​ប្រចាំ ​ព្រោះ​អាច​បង្កើន​នូវ​សុខ​មាល​ភាព​អ្នក
6.កុំ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​នូវ​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​ចំពោះ​រឿង​ឥត​ប្រយោជន៍ 
7.ព្យា​យាម​យល់​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ជុំ​វិញ​អ្នក
8.កុំ​ឆាប់​បោះ​បង់​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ
9.រក​ឱ្យ​ឃើញ​និង​បណ្តុះ​នូវ​ទេព​កោសល្យ​របស់​អ្នក
10.កំ​ណត់​គោល​ដៅ​សម្រាប់​ខ្លួន​អ្នក​និង​បន្ត​ក្តី​សុបិន​របស់​អ្នក
ប្រែសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ healthdegizt.com