បេក្ខជនចំនួន១២៨នាក់ ចូលរួមស្ដេចអុកចត្រង្គអង្គរ សង្ក្រានឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ បេក្ខជនចំនួន១២៨នាក់ ចូលរួមការប្រកួតជ្រើសរើស ស្ដេចអុកចត្រង្គអង្គរសង្ក្រានឆ្នាំ២០១៦ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ អូឡាំពិក កម្ពុជា ចាប់ផ្តើមការប្រកួត ហើយនៅព្រឹក ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ដោយមានការអញ្ជើញ ចូលរួមពីលោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការ គណៈកម្មាធិការ ជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា៕

បេក្ខជនចំនួន១២៨នាក់ ចូលរួមស្ដេចអុកចត្រង្គអង្គរ សង្ក្រានឆ្នាំ២០១៦

បេក្ខជនចំនួន១២៨នាក់ ចូលរួមស្ដេចអុកចត្រង្គអង្គរ សង្ក្រានឆ្នាំ២០១៦