តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា​គ្រាប់​ល្ហុង​អាច​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺមហារីក​បាន ?

dnt-news : មនុស្ស​ទូទៅ​ពេល​បរិភោគ​ល្ហុង តែង​ចោល​គ្រាប់​របស់​វា ។ ពុំមាន​មនុស្ស​ច្រើន​ទេ​ដែល​បានដឹងថា គ្រាប់​ល្ហុង​ជា​អាហារ​ជំនួយ​ប្រឆាំង​មហារីក និង​ការពារ​ថ្លើម​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ប្រសើរ​បំផុត ។​