ពិព័រណ៍​រលក់​ថយ​ន្ត​របស់​ថៃ​ធ្លាក់ចុះ​១២​ភាគរយ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​

dnt-news : ការលក់​រថយន្ត​នៅក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​បាន​ធ្លាក់ចុះ ១២ ភាគរយ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​ដោយ​រថយន្ត​ចំនួន ៣២ ៥៧១ គ្រឿង​ត្រូវបាន​អតិថិជន​កក់​ទុក​នៅពេល​ពិធី​ពិព័រណ៍​នេះ​បានបញ្ចប់​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​។​