ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹង​ត្រៀម​ចេញមុខ​ងារ​ថ្មី សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​ពិការភ្នែក​ក៏​អាច​ប្រើប្រាស់​បានដែរ​

dnt-news : ក្រុមហ៊ុន Facebook បាន​បង្កើត​មុខងារ​ថ្មី​ដ៏​ពិសេស​ម្យ៉ាង​ដែល​ហៅថា automatic alternative text ឬ​ការអាន​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដែល​មុខងារ​នេះ​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ពិការភ្នែក​អាច​ប្រើប្រាស់​នូវ​បណ្ដាញ​សង្គម​យក្ស​មួយ​នេះ​បាន​។​