​មូលនិធិ ម៉េង​លី ជេ​. គួច និង​អនិកជន​ខ្មែរ​-​អាមេរិកាំង ចែក​អំណោយ​ដល់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​ចំនួន​៣៨០​នាក់ នៅ​ភូមិ​តារា​បដូ​នស​

​មូលនិធិ ម៉េង​លី ជេ​. គួច និង​អនិកជន​ខ្មែរ​-​អាមេរិកាំង ចែក​អំណោយ​ដល់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​ចំនួន​៣៨០​នាក់ នៅ​ភូមិ​តារា​បដូ​នស​