រោងចក្រ​បារី​នៅ​ឥណ្ឌា​បិទ​ប្រឆាំងនឹង​ច្បាប់​ថ្មី​របស់​រដ្ឋាភិបាល​

ឥណ្ឌាៈ តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​ក្រុមហ៊ុន ITC Ltd ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​បារី​ឈានមុខ​គេ​ទី​ពីរ​របស់​អាស៊ី​ខាង​តម្លៃ​ទីផ្សារ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ខ្លាំង​នៅក្នុង​រយៈពេល​ប្រហែលជា ៣ សប្ដាហ៍​បន្ទាប់ពី​ការបិទ​រោងចក្រ​បារី​នៅក្នុង​ការតវ៉ា​ប្រឆាំងនឹង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ដែល​ចេញ​បញ្ជា​ការព្រមាន​សុខភាព​កាន់តែ​ធ