អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រៀបចំ​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​

dnt-news : មន្ត្រី​ជំនាញ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​វិស័យ​ឯកជន ជួបប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ស្ដីពី​សេចក្តីព្រាង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រយៈពេល ១០​ឆ្នាំ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ឆ្នាំ​២០២៥ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​កំណើន​ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ចូលមក​ទស្សនា​ខេត្ត​នេះ​បាន​ច