មុខរបរ​តម្បាញ​រប​ស់​អ្នកភូមិ​កោះដាច់​មានការ​ធ្លាក់ចុះ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ​

dnt-news : ​នៅ​សង្កាត់​កោះដាច់​មាន​ប្រជាជន​៦០% បាន​ចាប់យក​ការ​ត្បាញ ហូល ផាមួង ស៊ឹង ជា​មុខរបរ​ចិញ្ចឹមជីវិត​.​ត​ពី​ជីដូន​ជីតា​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​បានធ្វើឱ្យ​ជីវភាព​មួយចំនួន​រីកចម្រើន​មួយកម្រិត ព្រមទាំង​ធ្វើឱ្យ​ពួកគាត់​បង្កើន​ការ​ត្បាញ ដែល​គ្រួសារ​ខ្លះ​មាន​កី​តម្បាញ​ដល់​ទៅ​៣... ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​មិ