ការ​ញាំ​ពោត​ស្ងោរ​ដើម្បី​លាង​ជាតិពុល

dnt-news : ក្រុម​អ្នក​ពិសោធន៍​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ គ័​រណេល របស់​អាមេរិក​បានបង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល នៃ​ការពិសោធន៍​ថា ពោត​ស្ងោរ​អាច​លាង​ជាតិពុល នៅក្នុង​រាងកាយ​បាន​ច្រើន​បំផុត ។