ក្នុង​មួយ​យប់​រួមភេទ​លើសពី ២​ដង​អាច​បង្ក​ឲ្យ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​

dnt-news : ​ប្រសិនបើ​អ្នក​បង្ខំ​ធ្វើការ​រួមភេទ​ច្រើនជាង​២​ដង​ក្នុង​មួយ​យប់ ទាំង​បុរស និង​ស្ត្រី​ប្រា​ដក​ជា​ប្រឈមមុខ​នឹង​បញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់​ជាច្រើន​ដល់​សុខភាព​ជាមិនខាន​។​