ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យរបស់ ប្រទេសនីមួយៗ សុទ្ធតែត្រូវបានរចនា ដោយស្ថាបត្យករល្បីឈ្មោះមានស្នាដៃ។

Sabay សូមបង្ហាញសម្រស់វិមានឯករាជ្យ ក្នុងប្រទេសចំនួន៩ ថាតើស្រស់ស្អាតកម្រិតណា សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

វិមានឯករាជ្យឥណ្ឌូណេស៊ី

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យហ្វីលីពីន

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យ ប្រ៊ុយណេ

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យ វៀតណាម

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យ មីយ៉ាន់ម៉ា

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា វិមានឯករាជ្យ កម្ពុជា

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

វិមានឯករាជ្យ ឡាវ

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

 វិមានឯករាជ្យ ម៉ាឡេស៊ី

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

 វិមានឯករាជ្យ ថៃ

ទស្សនារចនាបថ​ វិ​មានឯករាជ្យទាំង ៩ ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា

ប្រភព៖ សប្បាយ