អាស៊ាន​ជំរុញ​សមាហរណកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​តំបន់​

dnt-news: រដ្ឋមន្ដ្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ប្រធាន​ធនាគារកណ្ដាល​អាស៊ាន​បាន​យល់ព្រម​បង្កើន​កិច្ចប្រឹងប្រែង​ឆ្ពោះទៅ​សម្រេច​ការធ្វើសមាហរណកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​តំបន់​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០២៥​។ នេះ​បើតាម​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ដែល​បាន​យល់ព្រម​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​។​