មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?

6 Videos


​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌​ហុងកុង បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ភាពយន្ត​ដ៏​ធំ​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី ៣៥ ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវ​ជាតិ អន្តរជាតិ តារា​ល្បីៗ និង អ្នកសារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​នាក់​ទៀតផង ។ ស្របពេល​ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុម​អ្នក​ថតរូប​បាន​ផ្ដិត​យក​រូបថត​ស្អាតៗ​ជាច្រើន​សន្លឹក​របស់​តារា​ស្រី​ល្បីៗ​មួយចំនួន​ដែល​បានបង្ហាញ​វត្តមាន​នៅលើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម​នៃ​កម្មវិធី ។​

​ចង់ដឹងថា តើ​សម្រស់​របស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​ប៉ុនណា​នៅក្នុង​រាត្រី​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​ធំ​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​មួយ​នេះ បើ​ចង់ដឹង​សូម​មើល​ការ​បង្ហាញជូន​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា​៖ (​ប្រភព ធួ​ហ្គោល​) កុសល

មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?

មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ហុងកុង​ល្បីៗ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ «Hong Kong Film Awards» បន្តិច​មើល​តើ​ស្អាតៗ​ប៉ុនណា​?