តណ្តាឡើងដល់កំពូលរួមរ័ក្សលើឡានក្រុង

គូស្នេហ៍​មួយគូ​ធ្វើ​ដូចជា​ដាច់ដាប​ណាស់​អញ្ចឹង បាន​បបួលគ្នា​រួមរក្ស​លើ​រថយន្តក្រុង​ទាំង​កណ្តាល​ថ្ងៃ​ចែស​យ៉ាង​ត្រេកត្រអាល​បំផុត​។