ឈុន សុវណ្ណ​ភក្តី ម្ចាស់​ផលិតកម្ម BKS បាន​ដំណឹង​ល្អ​ពី​ប្រពន្ធ​

dnt-news : ​ដំណឹង​ល្អ សម្រាប់​គូស្នេហ៍ ក្រោយ​រៀបការ នោះ​គឺ​ការ​ពរ​ពោះ ដែលជា​មរតក​ឈាម សម្រាប់​បន្ត​ពូជ ពង្ស​វង្ស​ត្រកូល ដោយ​ដូចគ្នានេះដែរ ម្ចាស់​ផលិត BKS ក៏​ទទួលដំណឹង​ល្អ មួយ​ពី​ប្រពន្ធ របស់ខ្លួន ដោយ​ពរ​ពោះ​បាន ជាង​១​ខែ ។​