វៀតណាម​កំពុង​អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ដើម្បី​សន្សំសំចៃ​ទឹក

dnt-news : ​វៀតណាម​បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​ដំណោះស្រាយ ២ ក្នុង​កម្មវិធី​ជាតិ​មួយ​ដើម្បី​សន្សំសំចៃ​ទឹក ដោយ​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិជ្ជា ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រជាជន​និង​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​ធ្វើការ​កែច្នៃ​ឡើងវិញ ប្រើប្រាស់​ឡើងវិញ និង​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ទឹកសាប ព្រមទាំង​បាន​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិជ្ជា​តម្លៃ​ទាប​ដ