ឥណ្ឌូនេស៊ី រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Indonesia Outdoor Festival 2016

ហ្សាកាតា ៖ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ គេហទំព័រស៊ិន ហួ បានចេញផ្សាយ ថាប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំ ការតាំងពិព័រណ៍ ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៅផ្ទះនៅក្នុង Festival (Indofest) 2016 “Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2016” ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជន រាប់ម៉ឺនដើរទស្សនា ស្តង់ដាក់បង្ហាញ ឧបករណ៍កីឡា គ្រប់ប្រភេទ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៦ ដល់ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលត្រូវបានចាប់ទុកថា ជាព្រឹត្តិការ  ណ៍តាំងពិព័រណ៍ធំ បំផុតក្នុង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៕

ឥណ្ឌូនេស៊ី រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Indonesia Outdoor Festival 2016