មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

កន្លង​ទៅ​ប្រិយមិត្ត​ប្រហែល​ជា​បាន​ឃើញ​រួច​មក​ហើយ​ពី​នាមបណ្ណ័​​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ដែល​ Sabay បាន​ចុះ​ផ្សាយ។ ឥឡូវ​នេះ​នាំ​គ្នា​មក​មើល​ហត្ថលេខា​របស់​បុគ្គល​ទាំង​នោះ​វិញ​ម្ដង​ថា​មាន​អ្វី​​ពិសេស​ឬ​ទេ?

 

-លោក​ Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន​ Apple

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

​​​​​​​​​​​-លោក​ Steve Jobs ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​ Apple

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Bill Gates ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Jeff Bezos ស្ថាបនិក​និង​នាយកប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Amazon

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Michael Dell ស្ថាបនិក​និង​នាយកប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Dell

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Brian Krzanich នាយក​ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន​ Intel

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Larry Page នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន​ Google

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

-លោក​ Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន​ Facebook

មើល​ហត្ថលេខា​បុគ្គល​​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ទាំង​នេះ​ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

ចុច​អាន៖ មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ NextShark​​​​​​​​​