គម្រោង​វា​រី​អគ្គិសនី​ទន្លេមេគង្គ​លើ ប៉ះពាល់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​តំបន់​ដីសណ្ត​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​វៀតណាម​

dnt-news : យោងតាម​ប្រភពព័ត៌មាន​ពី​ក្រសួង​ធនធានធម្មជាតិ និង​បរិស្ថាន​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម​រកឃើញថា គម្រោង​សំណង់​វា​រី​អគ្គិសនី​ចំនួន​១១​កាត់​ខ្សែទឹក​ទន្លេមេគង្គ​លើ បាន​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​តំបន់​ដីសណ្ត​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​វៀតណាម​។​