លោក ស៊ុត ឌី​ណា ៖ ថា​ « អយុត្តិធម៌​ណាស់​សម្រាប់​រូបខ្ញុំ »

dnt-news : លោក ស៊ុត ឌី​ណា ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ខ្លួន​មក​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ស៊ើបសួរ​ករណី​អំពើពុករលួយ​ដែល អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បាន​រកឃើញ​។​