បញ្ហា​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​អង្ករ នាំឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា

dnt-news : ​ភ្នំពេញៈ បណ្តា​ក្រុមហ៊ុននាំចេញ​អង្ករ​នៅ​កម្ពុជា​មិន​បង្ហាញ​ពី​ភាព​សុទិដ្ឋិនិយម​លើ​ការនាំចេញ​អង្ករ​នៅ​ខែ​ខាងមុខនេះ​ទេ​ដោយសារតែ​បញ្ហា​ប្រឈម​ថ្មីៗ​ដែល​បាន​កើតឡើង​នៅក្នុង​ឧស្សាហ​កម្មនេះ​។​