ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​៨​ខែ​ម្នាក់​អាច​លើក​ដុំ​ដែក​ទម្ងន់​៧១​គីឡូក្រាម​

dnt-news : វា​ពិតជា​រឿង​មួយ​ដែល​មិន​គួរឱ្យ​ជឿ ស្ត្រី​ម្នាក់​ជា​គ្រូ​កីឡា​បង្ហាត់​ប្រាណ​អាច​លើក​រួច​ដុំ​ដែក​ទម្ងន់​៧១​គីឡូក្រាម ខណៈដែល​នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ​៨​ខែ ។​