រឿង​ភាគ​ថ្មី God of War, Zhao Yun របស់ Yoona សមាជិក Girl’s Generation កំពុង​ទទួល​ប្រជាប្រិយភាព ខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស​ចិន​

dnt-news : រឿង​ភាគ​ថ្មី God of War, Zhao Yun របស់ Yoona សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ Girl’s Generation កំពុង​ទទួល​ប្រជាប្រិយភាព​យ៉ាងខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស​ចិន​។​ ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា​មុននេះ រឿង​ភាគ God of War, Zhao Yun បាន​ចាក់ផ្សាយ​ភាគ​ដំបូង​របស់ខ្លួន​នៅលើ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍ Hunan TV ហើយ​បាន​ទាក់ទាញ​ចំន