គ្រប់គ្នា នឹង​ខាតបង់ បើ​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​រាលដាល​កាន់តែ​ធំ​

សមុទ្រចិនខាងត្បូង រូបភាព Sputnik