អំណាចនៃពិសសត្វពស់ ពិតជាសាហាវណាស់ (វីដេអូ)

បរទេស៖ សត្វពស់កន្ទុយកណ្តឹងនេះ មានពិសសាហាវណាស់ វាច្រើនរស់នៅតំបន់ក្តៅ និងវាលខ្សាច់នៃ ទ្វីបអាមេរិក។                                        

ពស់ប្រភេទនេះ បើមានសត្រូវពីមុខវានោះ កន្ទុយរបស់វានឹងញ័រ បង្ហាញថាមានសត្រូវពីមុខ ដូច្នេះលោកអ្នកដែល ចូលដើរនៅតំបន់នោះ សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន។                         

សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នា៖

អំណាចនៃពិសសត្វពស់ ពិតជាសាហាវណាស់ (វីដេអូ)

 

អំណាចនៃពិសស ត្វពស់ពិតជាសាហាវណាស់ (វីដេអូ)

Posted by Lookingtoday News on Thursday, 7 April 2016