ជីវិតទាហានម៉ារីនរបស់អាមេរិចនៅសមរភូមិ Iraq (វីដេអូ)

 បរទេស៖ កងទ័ពអាមេរិកចាប់ផ្តើមធ្វើ សង្រ្គាមជាមួយប្រទេស អីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ២០០៣ មកដល់ពេលនេះ សង្រ្គាមត្រូវបានបព្ចាប់ តែមិនបានមួយរយភាគរយនោះទេ គឺមានអំពីភេវរកម្ម កើតឡើងមិនដាច់។

ទាហានអាមេរិច ស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ ឯខាងអឺរ៉ាក់វិញ ស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ដូចគ្នា នេះមិនទាន់គិតពីចំនួន ប្រជាជនដែលស្លាប់ក្នុង សង្រ្គាមនេះផង បើនិយាយពីអ្នករបួសវិញ ទាំងសងខាងគឺរាប់ម៉ឺននាក់។

ថ្ងៃនេះ Lookingtoday សូមបង្ហាញឈុត ប្រយុទ្ធគ្នារវាង កងទាហានទាំង ពីរតើសាហាវប៉ុណ្ណា៖

 

ជីវិតទាហានម៉ារីនរបស់អាមេរិចនៅសមរភូមិ Iraq

Posted by Lookingtoday News on Thursday, 7 April 2016