ម៉េចដែរ ! ប៉ុណ្ណឹង ម៉ូដែលរថយន្ត

សម្រាប់ការ តាំងពិរព័រណ៌ រថយន្ត ក្នុងប្រទេសចិន ត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ភាគច្រើនបាន យកស្រីស្រស់ធ្វើជាធ្នាក់ ទាក់ឲ្យរថយន្ត របស់ខ្លួនលក់ដាច់ និងល្បីល្បាញ។

ស្រីស្រស់ម៉ូដែល បង្ហាញខ្លួន នោះភាគច្រើនស្លៀក បង្ហាញរបស់សំខាន់ ធ្វើឲ្យអ្នកចូលទស្សនា រថយន្តជ្រួលជ្រើប ដកក ចំហរមាត់ ស្រក់ទឹកមាត់ ឃើញរបស់សំខាន់ ។

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ នៅ Guangzhou  កន្លងមកក៏មិនខុសពី អ្វីដែលយើងបានដឹងដែរ ដោយស្រីស្រស់នេះ បានស្លៀកពាក់បញ្ចេញគូថ និងរបស់សំខាន់ ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញ កម្មវិធីបង្ហាញរថយន្ត។

ម៉េចដែរ ! ប៉ុណ្ណឹង ម៉ូដែលរថយន្ត

ម៉េចដែរ ! ប៉ុណ្ណឹង ម៉ូដែលរថយន្ត

ម៉េចដែរ ! ប៉ុណ្ណឹង ម៉ូដែលរថយន្ត