ផ្សារ​ហ៊ុន​ពិភពលោក​បាន​ធ្លាក់ចុះ​គួរឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ​

dnt-news : ផ្សារ​ហ៊ុន ពិភពលោក​បាន​ធ្លាក់ចុះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​ដោយសារ​ក្តីបារម្ភ​អំពី​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ដែល​កំពុង​ធ្លាក់ចុះ​ទិន្នន័យ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ទាប និង​រដូវ​ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូល​ទាប​ដែល​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការលក់​ភាគហ៊ុន​ចេញ​ច្រើន​។​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ហ៊ុន DAX 30 នៅ​ទីក្រុង ហ្វ្រេ​ង​ហ