ក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​លក់រាយ​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

dnt-news : ក្រុមហ៊ុន​លក់ទំនិញ​អន​ឡាញ​ធំជាងគេ​របស់​ចិន​គឺ​ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group Holding Ltd បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពីដើម​សប្តាហ៍​នេះ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​របស់ខ្លួន​បាន​ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​លក់រាយ​ធំជាងគេ​ក្នុង​ពិភពលោក​ជា​ផ្លូវការ​ហើយដោយ​ទំហំ​ជួញដូរ​សរុប​របស់ខ្លួន​តាម​អន​ឡាញ​នៅក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​ដែល​បានបញ្ចប់​នៅ​ខែម