សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ ទៅ​សម្តែង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ទទួលបាន​លុយ​ធីប​តិចតួច​

dnt-news : ​លោក សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ បាន​ចេញពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​ច្រៀង​នៅ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី កាលពី​ថ្ងៃ ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ជាមួយ កញ្ញា អេ​ណា កញ្ញា អែម​មី និង អ្នកនាង បូ ស៊ីណា ។ ​ការ​ច្រៀង​ជា​លើកដំបូង​នៅក្រៅ​ប្រទេស​នេះ លោក​ធ្លាប់បាន​ប្រាប់ថា គឺ​ដើម្បី​រកប្រាក់​ជួយ​ដល់​ក្មេងៗ​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា តាមរយៈ