ចំណូល​ក្រសួងកសិកម្ម​ដែល​បានមកពី​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ចូល​ថវិការ​រដ្ឋ​បាន​ប្រមាណ​៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

dnt-news : អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ លោក អ៊ុក រ៉ាប៊ុន បាន​ថ្លែងថា ក្រសួងកសិកម្ម​រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រក​ចំណូល​ពី​ថ្លៃ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​បង់​ចូល​ថវិការ​រដ្ឋ​ចាប់ពី​ដើម​អាណត្តិ​ទី​៥​មកទល់ពេលនេះ​បាន​ប្រមាណ​៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។