ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវការ​ជំនួយ​៣០​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ពាណិជ្ជកម្ម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សារព័ត៌មាន​ក្នុ​ស្រុក​មួយ​បាន​ផ្សាយ​ថា ដើម្បី​បន្តសកម្មភាព​អភិវឌ្ឍន៍​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បរិបទ​នៃ​ការអនុវត្ត​ផែនការ​រយៈពេល​មធ្យម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈ​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​ស្វែងរក​ប្រភព​គាំទ្រ​ពី​ម្ចាស់ជំនួយ ជាពិសេស ម្ចាស់ជំនួយ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង