ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

ពិធី​ជប់​លៀង​មង្គល​ការ​អតីត Freshie Boy លេខ​១ ឆ្នាំ​២០០៦ លោក ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​នេះ ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​កោះពេជ្រ​ ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​សិល្បៈ​ប្រមាណ២០​ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​ ខណៈ​ដែល​លោក​បាន​អញ្ជើញ​ភ្ញៀវ​សរុប ៧៥ តុ។ សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ជប់លៀង​មង្គល​ការ​របស់ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​ ថៃ នរៈពិទូ យប់​មិញ​

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា