លោក​ជា សុផារ៉ា បង្កើត​ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដីធ្លី​

ភ្នំពេញ:
​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា បង្កើត​ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមបាតុករ​។​

លោក​ជា សុផារ៉ា បង្កើត​ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដីធ្លី​

លោក​ជា សុផារ៉ា បង្កើត​ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដីធ្លី​