នាង Miley Cyrus, Alicia Key នឹង​ដឹកនាំ​កម្មវិធី The «Voice» រដូវ​កាល​ទី​១១

ស្រប​ពេល​រដូវ​កាល​បច្ចុប្បន្ន​ទី​១០​ កំពុង​ដំណើរការ​, ការ​ប្រកាស​មួយ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ថា នឹង​មាន​អ្នកដឹកនាំ​ថ្មី​២​នាក់​នៅ​រដូវ​កាល​ក្រោ​យី​១១ ។ ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ ​គឺ​នាង Miley Cyrus​ និង​នាង ​Alicia Key ។ នារី​២​នាក់​នេះ​ នឹង​ជំនួស​កៅអី​ក្រហម​របស់​នាង Christina Aguilera និង​លោក Pharrel Williams ដែល​នឹង​ត្រូវ​អង្គុយ​ជិត​លោក Adam។

Levine និង Blake Shelton បាន​បង្កើត​កម្មវិធី The «Voice» ជា​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៕