របៀប​ចៀន​ស៊ុត​មូល​ល្អ​

6 Videos


មិន​ថា​បុរស​ឬ​ស្ត្រី​ទេ​តែង​ចេះ​ចៀន​ពងមាន់​ដែលជា​អាហារ​ងាយ​ធ្វើ​បំផុត គ្រាន់តែ​អ្នកខ្លះ​ចៀន​បាន​មូល​ល្អ អ្នកខ្លះ​ចៀន​វៀច​ក៏មាន ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​សូមកុំ​ព្រួយ យើង​មាន​វិធី​បែប​ងាយៗ​មក​ជម្រាបជូន​ដើម្បីឱ្យ​លើក​ក្រោយ​ទៀត​ចៀន​ពងមាន់​បាន​មូល​ល្អ ។
– ដំបូង​រើសយក​ខ្ចឹ​ម​បារាំង​មើម​ធំ​មក​បកសម្បក​រួច​ពុះ​ចំពាក់​កណ្តាល​និង​ហាន់មួយ​ចម្រៀក​ដោយ​បក​យក​សាច់​ខ្ចឹ​ម​បារាំង ១ រង្វង់​ទុក​ប្រើការ ។