ឥរិយាបថ​ឈរ​ស្តែង​ពី​អត្តចរិត​

6 Videos


តាម​ក្បួនតម្រា​ចិនមិន​ថា​លក្ខណៈ​រូបរាងកាយ ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ដែល​អាច​បញ្ជាក់ប្រាប់​ពីនិស្ស័យ​របស់​បុគ្គល​ស​ម្រា​ប់​កាយវិការ​ខ្លះ​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​ពី​និស្ស័យ​របស់​បុគ្គល​នោះ​ផងដែរ ។
​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​កាយវិការ​ឈរ​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​និស្ស័យ​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ ៖

ឥរិយាបថ​ឈរ​ស្តែង​ពី​អត្តចរិត​