​វិធី​ធ្វើ៖ ស្ងោរ​ជ្រក់ត្រី​ទ្រនេល​

6 Videos


​គ្រឿងផ្សំ​
-​ត្រី​ទ្រនេល​កាត់កង់ៗ ៣០០ ក្រាម​

​វិធី​ធ្វើ៖ ស្ងោរ​ជ្រក់ត្រី​ទ្រនេល​