​វិធី​ធ្វើ៖​ បង្កង​បំពង​ទ្រង់គ្រឿង​

6 Videos


​គ្រឿងផ្សំ​
-​បង្កង​ធំ ១ ក្បាល ១ គីឡូក្រាម​

​វិធី​ធ្វើ៖​ បង្កង​បំពង​ទ្រង់គ្រឿង​