អ្នកចំណាយ​លុយ​ប្រើ iPhone ស្លុត​ចិត្តនឹង​ព័ត៌មាន​នេះ​

Apple បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹងថា អាយុ​របស់ iPhone អូសបន្លាយ​ត្រឹម ៣ ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ។​

​ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែ​សារភាព​ត្រង់ៗ​ពី​រឿងនេះ ក្រោយ​ការអង្កេត​ពិនិត្យ​ច្រើន​ឆ្នាំ អំពី​អាយុកាល​របស់ iPhone ក៏ដូចជា Apple Watch, Macbook និង​បរិក្ខារ Apple TV ។​

“​កាល​បរិ​ច្ឆា​ទ​ប្រើប្រាស់​” របស់​បរិក្ខារ​នេះ អាស្រ័យ​លើ​អ្នកប្រើប្រាស់ៈ ៣ ឆ្នាំ សំរាប់​បរិក្ខារ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ IOS និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ករ Apple Watch និង ៤ ឆ្នាំ សំរាប់​បរិក្ខារ OS X និង tvOS ។​

​អាយុ​ត្រឹម ៣ ឆ្នាំ ជា​ពេលវេលា​ខ្លី​មួយ​សំរាប់​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏​ធំ​សម្បើម​នេះ ។ ដូច្នេះ​ឯង ក្រុម​ផលិតករ​កំពុងដំណើរកា​រ​បង្កើន​អាយុ​ដល់​បរិក្ខារ​របស់ Apple ឲ្យ​បាន​វែង​ជាង តាមតែ​អាចធ្វើ​ទៅបាន ។​

​បច្ចុប្បន្ន iPhone មាន​កម្មវិធី​លើកកម្ពស់ ២ សំរាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ IOS ដែល​វា​អនុញ្ញាត​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់ អាច​តម្លើង​កំរិត​នៃ​ទូរស័ព្ទ​ជាមួយ​ចំណុច​ប្រទាក់ (Interface) ថ្មី ៕​

អ្នកចំណាយ​លុយ​ប្រើ iPhone ស្លុត​ចិត្តនឹង​ព័ត៌មាន​នេះ​iPhone មាន​អាយុ​ត្រឹម ៣ ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ​