ការ​សិក្សា៖ និស្សិត​អន្ដរជាតិ​១/៤​នៅ​អូស្ដ្រាលី​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​លំបាក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធ្ងន់​ធ្ងរ

ការ​សិក្សា​មួយ​របស់​សកល​វិទ្យាល័យ​មែលប៊ិន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា និស្សិត​អន្ដរជាតិ​មួយ​ភាគ​បួន​ដែល​មក​សិក្សា​នៅ​អូស្ដ្រាលី​កំពុង​ប្រឈម​​មុខ​នឹង​ការ​លំបាក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធ្ងន់​ធ្ងរ។