ស្រោមជើង​បែប​ថ្មី កំពុង​អង្រួន​ចិត្ត​របស់​ស្ត្រី​ជប៉ុន​

ជាមួយស្រោមជើងបែបថ្មីមាន “បោះពុម្ភ” ស្នាមក្រចកលាបថ្នាំពណ៌ជាស្រេច កំពុងទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីជប៉ុន ។ ការប្រើប្រាស់ប្រភេទស្រោមជើងនេះ ជួយឲ្យពួកគេទទួលបាននូវពណ៌ថ្នាំក្រចក និង “ម៉ូត” ផ្សេងៗជាច្រើន ហើយពុំខ្លាចខាតបង់ពេលវេលា ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលដល់សុខភាព ៕

ស្រោមជើង​បែប​ថ្មី កំពុង​អង្រួន​ចិត្ត​របស់​ស្ត្រី​ជប៉ុន​ ស្រោមជើង​បែប​ថ្មី កំពុង​អង្រួន​ចិត្ត​របស់​ស្ត្រី​ជប៉ុន​ ស្រោមជើង​បែប​ថ្មី កំពុង​អង្រួន​ចិត្ត​របស់​ស្ត្រី​ជប៉ុន​