ចូលចិត្តមួយណា Lexus & Land Cruiser 2016(វីដេអូ)

បរទេស៖ Lexus&Land Cruiser អាចនិយាយបានថា ស្តេចឡានដែលរឹងមាំធន់ គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ។ ទាំងរូបរាងគឺអ្នកDesigner សម្រិតសម្រាងជាទីបំផុត រីឯផ្នែកខាងក្នុងវិញប្រើដោយបញ្ជាអូតូម៉ាតិច។

សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នា៖