កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

បទ​ចម្រៀង​ថ្មីៗ ល្បី​ៗ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដាក់​ជា​បណ្ដុំ​ក្នុង​កម្មវិធី (App) ដែល​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​មិន​ចាំ​បាច់​ពិបាក​បញ្ចូល សម្រាប់​ដាក់​ឱ្យ​ទាញ​យក​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ។

 

កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ ប្រិយមិត្ត​គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ខ្លួន​ពេញ​ចិត្ត  ហើយ​ជ្រើស​យក​មុខងារ​​សម្រាប់​ឱ្យ​ទាញ​យក​ទុក​ស្ដាប់​​នៅ​ពេល​គ្មាន​អ៊ីនធឺណិត​​។

 

១) Khmer-Music -Pro

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

ទាញ​យក​​នៅ​ទី​នេះ

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

 

២) Khmer-Media-Pro

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

ទាញ​យក​​នៅ​ទី​នេះ

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

 

៣) Khmer-Music-Box

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

ទាញ​យក​​នៅ​ទី​នេះ

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

 

៤) Khmer Song  Pro

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

ទាញ​យក​​នៅ​ទី​នេះ

 

កម្មវិធី​ ៤ ទាញ​យក​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ល្បី​ៗ លើ iPhone  ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ

 

 

អាន​បន្ត៖ កម្មវិធី​ស្ដាប់​ចម្រៀង​ខ្មែរ​លើ iPhone មាន​មុខងារ​ឲ្យ Download ស្រាប់​មិន​បាច់​ពិបាក​បញ្ចូល

 

អត្ថបទ៖ រក្សា